Harmonogram dyplomowania studentów 7-semestru stacjonarnych studiów 1-stopnia na Wydziale Elektroniki w semestrze zimowym 2017/2018

 • do 15.11.2017 Przygotowanie propozycji harmonogramu egzaminów dyplomowych i przesłanie go do zaopiniowania Przewodniczącym Komisji Egzaminów Dyplomowych.   
 • do 04.12.2017 Gotowy harmonogram egzaminów dyplomowych.   
 • do 08.12.2017 Wprowadzenie przez Sekretarzy Komisji Egzaminów Dyplomowych do JSOS danych dot. pracy dyplomowej   
 • 11.12.2017 Ostatni dzień zajęć.   
 • do 15.12.2017 Wygenerowanie raportu i wprowadzenie oceny do JSOS przez promotora. Raport z analizy promotor przekazuje odpowiedniemu Sekretarzowi Komisji Egzaminów Dyplomowych.    
 • do 19.12.2017 Składanie przez studenta oświadczenia o zrealizowaniu programu kształcenia w Dziekanacie. Złożenie oświadczenia w tym terminie umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie gwarantującym udział w rekrutacji.   
 • 20-22.12.2018 Test poprawności rozliczeń przez Dziekanat.   
 • 03-05.01.2018 Składanie przez studenta oświadczenia o zrealizowaniu programu kształcenia w Dziekanacie (w przypadku braku pozytywnego wyniku systemu ASAP lub inne przypadki losowe za zgodą Dziekana – nie gwarantuje obrony do końca sesji zimowej).   
 • od 03.01.2018 Rozliczanie studentów przed obroną przez Dziekanat.   
 • 5 dni przed terminem egzaminu Składanie dokumentów przez studenta do właściwego dla specjalności Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej Wydziału.   
 • 19.01-02.02.2018 Egzaminy dyplomowe.   
 • 01.02-09.02.2018 Rekrutacja (składanie dokumentów).

 

   
© KAMiSS