Harmonogram dyplomowania studentów 7-semestru stacjonarnych studiów 1-stopnia na Wydziale Elektroniki w semestrze zimowym 2015/2016

 • do 23.11.2015 Przygotowanie propozycji harmonogramu egzaminów dyplomowych i przesłanie go do zaopiniowania Przewodniczącym Komisji Egzaminów Dyplomowych.   
 • do 30.11.2015 Gotowy harmonogram egzaminów dyplomowych.   
 • do 30.11.2015 Wprowadzenie przez Sekretarzy Komisji Egzaminów Dyplomowych do JSOS danych dot. pracy dyplomowej   
 • 10.12.2015 Ostatni dzień zajęć.   
 • do 14.12.2015 Wprowadzenie przez studenta pracy dyplomowej do ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac).   
 • do 21.12.2015 Wygenerowanie raportu i wprowadzenie oceny do JSOS przez promotora. Raport z analizy promotor przekazuje odpowiedniemu Sekretarzowi Komisji Egzaminów Dyplomowych.   
 • do 23.12.2015 Składanie przez studenta oświadczenia o zrealizowaniu programu kształcenia w Dziekanacie. Złożenie oświadczenia w tym terminie umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie gwarantującym udział w rekrutacji.   
 • 28-30.12.2015 Test poprawności rozliczeń przez Dziekanat.   
 • 04-08.01.2016 Składanie przez studenta oświadczenia o zrealizowaniu programu kształcenia w Dziekanacie (w przypadku braku pozytywnego wyniku systemu ASAP lub inne przypadki losowe za zgodą Dziekana) – nie gwarantuje obrony do 09.02.2016.   
 • od 04.01.2016 Rozliczanie studentów przed obroną przez Dziekanat.   
 • 5 dni przed terminem egzaminu Składanie dokumentów przez studenta do właściwego dla specjalności Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej Wydziału.   
 • 25.01-05.02.2016 Egzaminy dyplomowe.   
 • 28.01-11.02.2016 Rekrutacja (składanie dokumentów).

Harmonogram dyplomowania studentów studiujących na Wydziale Elektroniki wg 15-tygodniowego kalendarza zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 (dotyczy studentów przebywających na urlopach dziekańskich bądź o statusie „bez wpisu”):

 • do 30.11.2015 Wprowadzenie przez Sekretarzy Komisji Egzaminów Dyplomowych do JSOS danych dot. pracy dyplomowej   
 • do 27.01.2016 Wprowadzenie przez studenta pracy dyplomowej do ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac).   
 • do 03.02.2016 Wygenerowanie raportu i wprowadzenie oceny do JSOS przez promotora. Raport z analizy promotor przekazuje odpowiedniemu Sekretarzowi Komisji Egzaminów Dyplomowych.   
 • do 05.02.2016 Składanie przez studenta oświadczenia o zrealizowaniu programu kształcenia w Dziekanacie.   
 • w terminie ustalonym przez Sekretarza Składanie dokumentów przez studenta do właściwego dla specjalności Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej Wydziału.   
 • 15-26.02.2016 Egzaminy dyplomowe.
 
   
© KAMiSS